POPESTRIMO ŠOLO 2016–21

     
 
   

 

 

Osnovna šola Velika Nedelja je bila izbrana na razpisu za financiranje programa Popestrimo šolo 2016-21, ki ga je objavilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

V okviru POŠ-a ponujamo paleto vsebinsko bogatih dejavnosti, ki bodo potekale med leti 2016 in 2021. Vsaka dejavnost se bo izvajala raznolikih delavnicah, primernih za različne starostne skupine. O vsebini in poteku posameznih podaktivnosti bodo učenci podrobneje obveščeni sproti.

 

Namen projekta je na naši šoli spodbudil nove raznovrstne aktivnosti, ki bodo prispevale k razvoju ključnih kompetenc učencev za vseživljenjsko učenje v skladu s Priporočili Evropskega parlamenta in Sveta. To so: sporazumevanje v materinem jeziku, sporazumevanje v tujem jeziku, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost, matematična kompetenca, kulturna zavest in izražanje, digitalna pismenost, učenje učenja. Kompetence so podlaga za učenje in s tem podpirajo vse učne dejavnosti ter tako dvigujejo učno uspešnost in znanje. Neposredno vzgojno-izobraževalno dejavnost z učenci bomo izvajali tako, da se bomo posvečali njihovim individualnim potrebam, primanjkljajem ali nadarjenostim.

 

Javni razpis »Popestrimo šolo 2016–21 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih« delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, delno pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Več o dogodkih najdete na facebooku OŠ Velika Nedelja.

Projekt podpirajo:

 

Naložbo sofinancira Evropski socialni sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

Poročilo projekta:

Končno poročilo POŠ – OŠ Velika Nedelja

(Skupno 1.323 obiskov, današnjih obiskov 1)